Kaldalón hf.: Hálfsársuppgjör 2023

Samandreginn endurskoðaður árshlutareikningur samstæðu Kaldalóns hf. var samþykktur af stjórn félagsins þann 31. ágúst 2023.

Helstu þættir starfsemi félagsins á fyrri hluta árs:

 • Besta afkoma frá upphafi
  Besta afkoma frá upphafi, 2.107 m.kr í hagnað fyrir skatta á fyrri helmingi ársins.
  Tekjuvöxtur milli ára er 145% og fjárfestingaeignir aukast um 18% frá áramótum.
  Rekstrarhagnaðarhlutfall 80,2%. Rekstrarhagnaður hærri en fjármagnsgjöld þrátt fyrir að 70% lána félagsins séu á breytilegum vöxtum.
  Eiginfjárhlutfall sterkt eða 42,2% og arðsemi eigin fjár 17,2%.
 • Útgáfa grunnlýsingar
  Félagið birti grunnlýsingu vegna 30 milljarða króna útgáfuramma og getur því sótt markaðsfjármögnun samhliða bankafjármögnun.
 • Skráning á aðalmarkað Nasdaq Iceland
  Undirbúningur að skráningu á aðalmarkað Nasdaq Iceland er hafin. Skýrum mælanlegum markmiðum félagsins fyrir skráningu verður náð á þriðja fjórðungi.

Helstu atriði uppgjörs eru:

 • Heildarhagnaður tímabilsins fyrir skatta: 2.107 m.kr. (1.812 m.kr. á 1H 2022)
 • Rekstrartekjur: 1.438 m.kr. (586 m.kr. á 1H 2022)
 • Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu: 1.154 m.kr. (345 m.kr. á 1H 2022)
 • Rekstrarhagnaðarhlutfall: 80,2% (58,9% á 1H 2022)
 • Bókfært virði fjárfestingareigna í lok tímabils:  49.255 m.kr.
 • Matsbreyting á tímabilinu var 2.013 m.kr.
 • Handbært fé í lok tímabils: 1.658 m.kr. (2.277 m.kr. í lok árs 2022)
 • Heildareignir: 52.532 m.kr. (45.482 m.kr. í lok árs 2022)
 • Vaxtaberandi skuldir námu: 25.028 m.kr. (19.836 m.kr. í lok árs 2022)
 • Eiginfjárhlutfall í lok tímabils: 42,2% (45,5% í lok árs 2022)
 • Veðsetningarhlutfall í lok tímabils: 50,8% (47,5% í lok árs 2022)
 • Tekjuvegið útleiguhlutfall fasteigna: 98,3% (98,9% í lok árs 2022)
 • Eigið fé er 22.146 m.kr. (20.717 m.kr. í lok árs 2022)
 • Arðsemi eigin fjár á ársgrundvelli: 17,2% (16,2% árið 2022)

Jón Þór Gunnarsson, forstjóri:

Ég er ákaflega ánægður með rekstrarniðurstöðu tímabilsins. Mikill vöxtur hefur verið í tekjum samhliða vexti félagsins á fasteignamarkaði.

Við finnum fyrir áframhaldandi sterkri eftirspurn eftir vöru- og iðnaðarhúsnæði og verslunar- og þjónustueignum, sem eru þeir eignaflokkar sem mynda kjarnann í okkar eignasafni. Útleiguhlutfall var 98,3% við lok tímabilsins en langtímamarkmið félagsins miðast við að vera umfram 97,5%. Samhliða miklum tekjuvexti hefur félagið lagt áherslu á kostnaðaraðhald, en rekstrarkostnaður jókst um 18% frá sama tímabili fyrra árs, á sama tíma og tekjur jukust um 145%, og var rekstrarhagnaðarhlutfall tímabilsins (NOI%) 80,2% sem telst mjög gott. Matsbreyting tímabilsins var 2.013 m.kr. sem stafar af auknum leigutekjum samhliða eignakaupum og hagstæðri verðþróun nýrra leigusamninga. Aftur á móti eykst veginn fjármagnskostnaður vegna hækkandi grunnvaxta. Niðurstaðan er hagnaður fyrir skatta að fjárhæð 2.107 milljónir króna sem er besta afkoma innan uppgjörstímabils hjá samstæðunni. Arðsemi eigin fjár var 17,2% á ársgrundvelli. Þá verður að líta til þess að mikill vöxtur einkennir félagið og þess vegna eru greiðslur frá félaginu vegna nýrra fjárfestinga. Tekjur af þeim fjárfestingum hafa því enn ekki skilað sér inn í reksturinn. Þannig hefði samstæðan með öllum kjarnaeignum tekjuberandi skilað u.þ.b. 2.080 m.kr. í tekjum á tímabilinu.

Veðsetningarhlutfall félagsins er lægra en almennt tíðkast hjá fasteignafélögum á Íslandi og eiginfjárhlutfall afar sterkt eða 42,2%. Það er eftirsóknarverð staða fyrir félagið í ytra umhverfi sem litast nú af háu vaxtastigi sem bæði einstaklingar og fyrirtæki með fasteignaskuldir hafa ekki farið varhluta af. Hátt hlutfall af skuldum Kaldalóns er á breytilegum vöxtum og þess vegna er einkar ánægjulegt að sjá rekstrarhagnað fyrir matsbreytingu umfram hreinan fjármagnskostnað félagsins, sem þykir afar gott í núverandi vaxtaumhverfi. Nýverið gaf félagið út 30 milljarða króna útgáfuramma skuldaskjala félagsins sem staðfestur hefur verið af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Félagið hefur því náð markmiðum sínum um aðgengi að markaðsfjármögnun sem kynnt var fyrir fjárfestum að myndi nást í ár. Kaldalón hefur nú þegar gefið út sitt fyrsta skuldaskjal þar sem vaxtakjör voru talsvert hagstæðari en núverandi lánskjör félagsins. Það er hins vegar ljóst að félagið mun ekki fjármagna eignasafn sitt með skammtímalántöku til lengri tíma. Þess vegna leggjum við áherslu á langtímafjármögnun félagsins, og þar gegnir útgáfuramminn lykilhlutverki. Jafnframt hefur félagið stigið sín fyrstu skref í undirbúningi fyrir umgjörð um græna fjármögnun. 

Við höldum áfram að byggja upp fasteignasafn í takt við okkar áherslur og höfum nú gengið frá samningum um stækkun safnsins í 102.500 m2, sem við teljum vera hagkvæma rekstrarstærðÞað eru hins vegar mikil tækifæri falin í frekari vexti, þar sem mat okkar stjórnenda er að félagið geti vaxið umtalsvert með núverandi yfirbyggingu. Við munum því áfram leggja áherslu á létta yfirbyggingu og einfaldan rekstur. Fasteignasafnið hefur nær eingöngu að geyma heilar fasteignir sem okkur þykja skynsamlegar í rekstri og vegin lengd leigusamninga er yfir 11 ár.

Stjórn setti fram skýr mælanleg markmið fyrir skráningu félagsins á aðalmarkað Kauphallar Íslands fyrir um ári síðan. Við höfum trú á því að þau náist á þriðja ársfjórðungi og höfum því hafið undirbúning fyrir skráningu. Á þessu stigi liggur ekki fyrir hvort samhliða verði ráðist í almennt útboð eða hvort félagið færi sig einfaldlega milli markaða án útgáfu hlutafjár. Það mun ráðast af markaðsaðstæðum og tækifærum til stækkunar eignasafnsins á þeim tímapunkti.

Við teljum langtímahorfur íslensks atvinnulífs bjartar og munum halda áfram að leysa húsnæðisþarfir fyrirtækja og stofnana með sterku og stækkandi eignasafni. Ég er stoltur af því félagi sem við höfum byggt upp og er sannfærður um að það eigi ennþá mikið inni.

Árshlutareikningur samstæðu 2023

Skýrsla stjórnar og forstjóra félagsins er að finna í árshlutareikning félagsins. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við reikningsskilastaðla (IFRS). Ársreikningurinn er endurskoðaður af PricewaterhouseCoopers ehf. Áritun er án fyrirvara.

Kynning á uppgjöri og félaginu

Samhliða birtingu árshlutareiknings er boðað til kynningarfundar föstudaginn 1. september kl. 08:30 á Grand Hótel. Á fundinum verður farið yfir starfsemina á tímabilinu, árshlutauppgjör  og framtíðarhorfur. Við upphaf fundar verður kynningarefnið aðgengilegt á vefsíðu Kaldalóns.

Hægt er nálgast ársreikninginn á vefsíðu félagsins.

Frekari upplýsingar

Jón Þór Gunnarsson, forstjóri, kaldalon@kaldalon.is

www.kaldalon.is

Deila frétt

Fleiri fréttir